Statut

1. Statut Grada Novog Marofa
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 22/2009)

2. Izmjene i dopune Statuta Grada Novog Marofa
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 7/2011)

3. Izmjene i dopune Statuta Grada Novog Marofa
(“Službeni  vjesnik Varaždinske županije” broj: 11/2013)

4. Statut Grada Novog Marofa (pročišćeni tekst)
(” Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 19/2013)