Proračun


GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI GRADA NOVOG MAROFA ZA 2017. GODINU

BILJEŠKE

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Novog Marofa za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
II. izmjene i dopune Proračuna Grada Novog Marofa za 2017. godinu (konsolidirani)
II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine
Proračun Grada Novog Marofa za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
Plan razvojnih programa za razdoblje 2018. do 2020. godine
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Novog Marofa za 2018. godinu

POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI GRADA NOVOG MAROFA ZA 2017. GODINU

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI GRADA NOVOG MAROFA ZA 2016. GODINU

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Novog Marofa za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 14/2017)
I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Novog Marofa za razdoblje od 2017. do 2019. godine (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 14/2017)
I. izmjene i dopune Proračuna Grada Novog Marofa za 2017. godinu (konsolidirani) (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 14/2017)
Proračun Grada Novog Marofa za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 59/2016)
Plan razvojnih programa Grada Novog Marofa za razdoblje 2017. do 2019. godine
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 59/2016)
Proračun Grada Novog Marofa za 2017. godinu (konsolidirani)
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 59/2016)
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Novog Marofa za 2017. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 59/2016)
I. izmjene i dopune Proračuna Grada Novog Marofa za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 77/2016)
I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Novog Marofa za razdoblje od 2016. do 2018. godine (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 77/2016)
I. izmjene i dopune Proračuna Grada Novog Marofa za 2016. godinu (konsolidirani) (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 77/2016)

Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa za prvo polugodište 2016. godine

Proračun Grada Novog Marofa za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 55/2015)
Plan razvojnih programa Grada Novog Marofa za razdoblje 2016. do 2018. godine
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 55/2015
Proračun Grada Novog Marofa za 2016. godinu (konsolidirani)
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 55/2015)
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Novog Marofa za 2016. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 55/2015)


II. izmjene i dopune Proračuna Grada Novog Marofa za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu
II. izmjene i dopune Proračuna Grada Novog Marofa za 2015. godinu (konsolidirani)
Izmjene i dopune Proračuna Grada Novog Marofa za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu
Izmjene i dopune Proračuna Grada Novog Marofa za 2015. godinu (konsolidirani)
Proračun Grada Novog Marofa za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
Plan razvojnih programa Grada Novog Marofa za razdoblje 2015. do 2017. godine
Proračun Grada Novog Marofa za 2015. godinu (konsolidirani)
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Novog Marofa za 2015. godinu
Program javnih potreba u kulturi Grada Novog Marofa za 2015. godinu
Program javnih potreba u sportu Grada Novog Marofa za 2015. godinu

Odluka o privremenom financiranju Grada Novog Marofa za razdoblje od 1.1. – 31.3.2015. godine
Privremeni program javnih potreba u sportu Grada Novog Marofa za razdoblje 1.1.-31.3.2015. godine
Privremeni program javnih potreba u kulturi Grada Novog Marofa za razdoblje 1.1.-31.3.2015. godine

8. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Novog Marofa za 2014. godinu
9. Plan razvojnih programa Grada Novog Marofa za razdoblje 2014. do 2016. godine
10. Program javnih potreba u kulturi Grada Novog Marofa za 2014. godinu
11. Program javnih potreba u sportu Grada Novog Marofa za 2014. godinu

12. Proračun Grada Novog Marofa za 2013. godinu i Projekcija za 2014. i 2015. godinu
13. Izmjene i dopune  Proračuna Grada Novog Marofa za 2013. godinu i Projekcija za 2014.i 2015. godinu
14. Izmjene i dopune  Proračuna Grada Novog Marofa za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu
15. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novog Marofa za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu
16. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novog Marofa za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu
17. Proračun Grada Novog Marofa za 2013. godinu (konsolidirani)
18. Izmjene i dopune  Proračuna Grada Novog Marofa za 2013. godinu (konsolidirani)
19. Izmjene i dopune  Proračuna Grada Novog Marofa za 2013. godinu (konsolidirani)
20. Izmjene i dopune  Proračuna Grada Novog Marofa za 2013. godinu (konsolidirani)
21. Izmjene i dopune  Proračuna Grada Novog Marofa za 2013. godinu (konsolidirani)
22. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Novog Marofa za 2013. godinu
23. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke  o izvršenju Proračuna Grada Novog Marofa za 2013. godinu
24. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novog Marofa za prvo polugodište 2013. godine.
25. Plan razvojnih programa Grada Novog Marofa za razdoblje 2013. do 2015. godine
26. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Novog Marofa za razdoblje 2013. do 2015. godine
27. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Novog Marofa za razdoblje 2013. do 2015. godine
28. Izmjene  i dopune Plana razvojnih programa Grada Novog Marofa za razdoblje 2013. do 2015. godine
29. Izmjene  i dopune Plana razvojnih programa Grada Novog Marofa za razdoblje 2013. do 2015. godine
30.  Program javnih potreba u kulturi Grada Novog Marofa za 2013. godinu
31.  Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Novog Marofa za 2013. godinu
32. Program javnih potreba u športu Grada Novog Marofa za 2013. godinu
33. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu Grada Novog Marofa za 2013. godinu
34.  Proračun Grada Novog Marofa za 2012. i projekcije za 2013. i 2014. godinu
35.  Izmjene i dopune Proračuna Grada Novog Marofa za 2012. i projekcije za 2013. i 2014. godinu
36. Proračun Grada Novog Marofa za 2012. godinu (konsolidirani)
37. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novog Marofa za 2012. godinu (konsolidirani)
38.  Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Novog Marofa za 2012. godinu
39. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Novog Marofa za 2012. godinu
40.  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novog Marofa za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine
41.  Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Novog Marofa za 2012. godinu
42. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Novog Marofa za 2012. godinu
43. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novog Marofa za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine
44. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novog Marofa za 2012. godinu
45.  Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Novog Marofa za 2012. godinu
46. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novog Marofa za 2011. godinu
47.  Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Novog Marofa za 2011. godinu