Pravo na pristup informacijama

Ovlaštenici prava na informacije sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj: 25/2013), mogu to pravo ostvariti na način i po postupku propisanim tim Zakonom.
Odluka o ustroju Kataloga informacija Grada Novog Marofa: “Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 1/2005

Kontakt podaci službenika za informiranje:

Ivana Horvat, mag.inf.
Samostalni upravni referent za gospodarstvo i društvene djelatnosti
Odluka o određivanju službenice za informiranje: Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 62/2013
Obrasci zahtjeva za pristup informacijama:
 
Uvjeti za ponovnu uporabu informacija:
Pravo na ponovnu uporabu informacija uređeno je člankom 15. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, 85/15):
(1) Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama ovoga Zakona.
(2) U svrhu ponovne uporabe tijela javne vlasti nemaju obvezu informaciju izraditi, prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija ako to zahtijeva nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava, niti se od tijela javne vlasti može zahtijevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe.
(3) Na pitanja koja nisu posebno uređena ovom glavom primjenjuju se na odgovarajući način ostale odredbe ovoga Zakona.
Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama NN 85/15, čl. 17. u zahtjevu za ponovnu uporabu informacija, osim podataka iz članka 18. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama NN 25/13, podnositelj zahtjeva mora navesti i:
1) informacije koje želi ponovno upotrijebiti,
2) oblik i način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija,
3) svrhu u koju želi ponovno upotrijebiti informacije (komercijalna ili nekomercijalna svrha)
Pismeni zahtjevi mogu se slati putem pošte ili neposredno na adresu: Grad Novi Marof, Trg hrvatske državnosti 1, 42 220 Novi Marof, kao i putem fax-a br: 042/611-446, te putem elektronske pošte na adresu: ivana.horvat@novi-marof.hr
Usmeni zahtjevi mogu se podnositi osobno u službenim prostorijama Grada Novog Marofa kod službenika za informiranje ili putem telefona broj 042/612-744 u uredovno vrijeme upravnih odjela i službi Grada Novog Marofa.
Tablica svih ugovora i dodataka ugovorima o poslovima koje je Grad Novi Marof sklopio s fizičkim ili pravnim osobama – 2015.
IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2016. GODINU
Tablica svih ugovora i dodataka ugovorima o poslovima koje je Grad Novi Marof sklopio s fizičkim ili pravnim osobama – 2016.